Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kirkebygg - rentekompensasjonsordning og ny tilskuddsordning

Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg ble etablert gjennom statsbudsjettet for 2005 og utvidet i statsbudsjettet for 2006. Staten gir etter dette tilskudd til investeringer i istandsettingsprosjekter tilsvarende renteutgiftene for investeringene. Den samlede investeringsrammen som staten kompenserer renteutgiftene for, er på 1 milliard kroner etter at den opprinnelige investeringsrammen på 500 millioner kroner ble utvidet med nye 500 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006. Pr. 1. mai 2007 er hele investeringsrammen på 1 milliard kroner fordelt. Rammen er tildelt istandsettingsprosjekter ved 314 kirker. Om lag 80 prosent av rammen er tildelt fredete og verneverdige kirker.

Regjeringen foreslår å utvide investeringsrammen med ytterligere 300 millioner kroner i 2007. Det forutsettes en jevn utbetaling av tilskudd i siste halvdel av 2007. På bakgrunn av dette er det nødvendig å øke bevilgningen med 3,2 millioner kroner.

Regjeringen foreslår videre å etablere en statlig tilskuddsordning for istandsetting av de automatisk fredede kirkene (bygget før 1650), med finansiering fra Opplysningsvesenets fond og med et tilskudd som skal dekke inntil 30 prosent av istandsettingskostnadene. Det årlige tilskuddet fra fondet må tilpasses utviklingen i fondets avkastning.

Som følge av den nye tilskuddsordningen fra Opplysningsvesenets fond, vil rentekompensasjonsordningen gjelde for kirker som ikke er omfattet av tilskuddsordningen fra Opplysningsvesenets fond, det vil si kirker bygget etter 1650. Ellers vil reglene og retningslinjene for kompensasjonsordningen være de samme som før, med prioritet for de verneverdige kirkene.

Se pressemelding.