Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimagasskvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser

Regjeringen foreslår at staten skal kjøpe klimagasskvoter for å dekke anslåtte utslipp ved statsansattes tjenestereiser med fly internasjonalt. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007.

Kvotekjøpene skal håndteres parallelt med de kjøpene staten skal forestå for å dekke Kyoto-forpliktelsen, og vil også være underlagt de samme retningslinjene. Det innebærer at Finansdepartementet vil være ansvarlig for kvotekjøpene.

Kvotekjøpene skal dekke anslåtte utslipp av CO2 fra statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly. Som statsansatte regnes de staten har et arbeidsgiveransvar for, for eksempel ansatte i departementer og underliggende etater. Ansatte i statsaksjeselskap, statsforetak og statlige virksomheter som er omgjort til stiftelser, defineres ikke som statsansatte. Med en internasjonal flyreise forstås i denne sammenhengen tjenestereise mellom Norge og et annet land. Med tjenestereise forstås pålagte eller godkjente reiser med fly av ikke fastsatt karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver.

Det er anslått at statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly gir et CO2-utslipp på om lag 120 000 tonn pr. år. Med en forventet gjennomsnittlig kvotepris for 2007 og 2008 på 100 kroner pr. tonn CO2, kan den samlede kvotekostnaden knyttet til statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly anslås til om lag 12 millioner kroner for 2007. Det foreslås derfor at det samlet legges opp til å bruke 12 millioner kroner for å dekke kjøp av klimagasskvoter for de anslåtte CO2-utslippene fra statsansattes internasjonale tjenestereiser med fly i 2007.

Fra og med 2008 legges det opp til at bevilgningen vil baseres på faktisk reisevirksomhet, se omtale i St.prp. nr. 69 (2006-2007) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2007.

Se også Klimapolitikk på dagsorden.