Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Regjeringen vil styrke de sentrale velferdstjenestene gjennom gode fellesskapsløsninger. Kommunesektoren har det overordnede ansvaret for mange av disse oppgavene, og kommunesektorens inntekter utgjør drøyt 17 prosent av verdiskapningen (BNP) i Fastlands-Norge. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter, mens kommunene må tilpasse utgiftene til inntektene innenfor de lover og regler som gjelder for de ulike kommunale tjenesteområdene og innenfor det regelverket som gjelder for den kommunale økonomiforvaltningen.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål, for eksempel barnehager og psykisk helsearbeid. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2007 i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

I 2006 var veksten i både samlede og frie inntekter den høyeste på 20 år. Ifølge foreløpige regnskapstall økte sektorens samlede inntekter reelt med om lag 12,8 milliarder kroner fra 2005 til 2006, tilsvarende 5,6 prosent Realveksten i frie inntekter var drøyt 10,3 milliarder kroner, tilsvarende 6,3 prosent. Den svært høye inntektsveksten må både ses i sammenheng med en kraftig satsing på kommunesektoren i budsjettopplegget for 2006 og med betydelig sterkere skattevekst gjennom 2006 enn lagt til grunn i budsjettopplegget for 2006.

Som følge av at veksten i kommunesektorens skatteinntekter gjennom 2006 ble vesentlig høyere enn forutsatt, blir inntektsveksten i 2007 regnet i forhold til regnskap for 2006 forholdsvis svak. Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2006 til 2007 anslås til knapt 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 0,5 prosent. De frie inntektene anslås å falle med om lag 2,0 milliarder kroner, eller 1,1 prosent, regnet i forhold til regnskap for 2006.

Den ekstraordinært sterke veksten i skatteinntekter i 2006 betyr at det kan være hensiktsmessig å se 2006 og 2007 under ett. Den reelle veksten i samlede inntekter fra 2005 til 2007 anslås til 6,1 prosent, mens den reelle veksten i frie inntekter anslås til 5,1 prosent. Målt i 2007-priser tilsvarer det en reell vekst i samlede inntekter på 14,5 milliarder kroner og en reell vekst i frie inntekter på 8,7 milliarder kroner.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2007 er gitt i kapittel 3.4 i Revidert nasjonalbudsjettet 2007.