Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) prisobservasjoner for et stort antall varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Konsumprisene (KPI) økte med 2,3 prosent fra 2005 til 2006. Prisveksten avtok mot slutten av 2006 som følge av lavere elektrisitetspriser. Fra april i fjor til april i år i år var veksten i KPI 0,3 prosent. Den underliggende prisveksten måles ved utviklingen i KPI-JAE. KPI-JAE er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JAE økte med 0,8 prosent fra 2005 til 2006. Den underliggende prisveksten ser nå ut til å ta seg opp, og KPI-JAE økte med 1,4 prosent fra april 2006 til april 2007. For 2007 sett under ett er det lagt til grunn at KPI og KPI-JAE vil øke med henholdsvis ¾ prosent og 1½ prosent. Anslaget for veksten i KPI er nedjustert med ett prosentpoeng sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2007. Nedjusteringen må særlig ses i lys av at elektrisitetsprisene nå ser ut til å bli betydelig lavere i år enn tidligere lagt til grunn. Anslaget for veksten i KPI-JAE er uendret siden Nasjonalbudsjettet. Sterkere vekst i lønnskostnadene forventes å bidra til at veksten i KPI-JAE tar seg noe opp fra 2006 til 2007.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2007, avsnitt 2.1.