Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalifiseringsprogrammet

For 2007 er det bevilget 53 millioner kroner til oppstart av et særskilt kvalifiseringsprogram for utsatte grupper, med en tilhørende standardisert kvalifiseringsstønad, jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) og Budsjettinnst. S. nr. 15 (2006-2007). Utkast til lovbestemmelser har vært på høring. Det tas sikte på at saken fremmes for Stortinget i juni 2007. Det tas videre sikte på at de første kommunene skal kunne tilby programmet i løpet av 2007 og at ordningen skal gjelde alle kommuner fra 2010.

Sosial- og helsedirektoratet får ansvaret for kvalifiseringsprogrammet på statlig nivå. Det foreslås å avsette 3 millioner kroner til dekning av direktoratets kostnader knyttet til oppstart av ordningen i 2007. De resterende midlene vil i innfasingsperioden bli fordelt til de aktuelle kommunene med utgangs­punkt i sosialhjelpsnøkkelen i inntektssystemet for kommunene, men slik at midlene blir tildelt fra det kvartalet det blir etablert NAV-kontor i den enkelte kommune. Midlene vil bli innlemmet i rammetilskuddet for kommunene når alle landets kommuner har etablert NAV-kontorer, etter planen fra 2010.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 i samråd med KS vurdere nærmere om det er aktuelt med et mindre fastbeløp, slik at det blir tatt høyde for at alle kommuner trenger et visst minimumsbeløp til å planlegge iverksetting av ordningen.