Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pantsettelse av oljeselskapenes krav på tilbakebetaling for letekostnader

Med virkning fra og med inntektsåret 2007 fikk oljeselskapene adgang til å pantsette krav på utbetaling av skatteverdien av letekostnader, jf. Ot.prp. nr.1 (2006-2007) avsnitt 9.6.11. Det er reist spørsmål om verdien av pantet i en konkurssituasjon fordi konkursboet, i stedet for å kreve utbetalt skatteverdien, kan velge en annen skattemessig behandling av letekostnadene. Det foreslås en endring i petroleumsskatteloven som sikrer panthaverens rettigheter også i en konkurssituasjon, se Ot.prp. nr. 61 (2006-2007) kapittel 5.