Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Piratkopier

Tolloven foreslås endret slik at tollmyndighetene skal kunne varsle rettighetshaver dersom det foreligger begrunnet mistanke om at en innførsel eller utførsel krenker disse rettighetene.

Det foreslås også at tollmyndighetene da skal kunne holde varene tilbake i inntil fem virkedager regnet fra da varselet ble gitt. Forslaget vil gjøre det lettere for rettighetshaverne å håndheve sine rettigheter ved å kreve midlertidig forføyning etter tvangsfullbyrdelsesloven. Det foreslås at endringen skal tre i kraft med virkning fra og med 1. september 2007.

Se også egen pressemelding.