Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utbytte - Statoil

Statoils overskudd for 2006 ble 40 615 millioner kroner. Under forutsetning av at generalforsamlingen ville gi fullmakt til erverv av egne aksjer for sletting, vedtok Statoils styre i mars 2006 en revidert utbyttepolitikk for Statoil. Selskapets ambisjon er å utbetale et økende ordinært kontantutbytte målt i kroner per aksje. Selskapet har videre til hensikt å distribuere til sine aksjonærer, gjennom kontantutbytte og tilbakekjøp av egne aksjer, et beløp i størrelsesorden 45-50 prosent av konsernets overskudd. I det enkelte år kan imidlertid summen av kontantutbytte og tilbakekjøp utgjøre en høyere eller lavere andel av overskuddet enn 45-50 prosent, avhengig av selskapets vurdering av forventet kontantstrømutvikling, investeringsplaner, finansieringsbehov og hensiktsmessig finansiell fleksibilitet.

På denne bakgrunn har styret i Statoil ASA foreslått et ordinært utbytte på kr 4,00 per aksje for regnskapsåret 2006, mot kr 3,60 per aksje for regnskapsåret 2005. I tillegg har Statoil ASAs styre foreslått et ekstraordinært utbytte på kr 5,12 per aksje, mot kr 4,60 per aksje for regnskapsåret 2005. Totalt utbytte per aksje blir dermed kr 9,12. Anslag for utbytte og tilbakekjøp til sammen for 2006 utgjør 57 prosent av overskuddet.

Vedtak om utbytte blir fattet på selskapets generalforsamling 15. mai 2007. Den norske stat eier i dag 1 535 712 598 aksjer i Statoil ASA. Totalt utbytte fra statens aksjer i Statoil ASA beløper seg dermed til om lag 14 006 millioner kroner.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å oppjustere utbytte fra Statoil ASA for regnskapsåret 2006 med 1 413 millioner kroner, fra 12 593 millioner kroner til 14 006 millioner kroner.