Regjeringen har lagt frem Revidert nasjonalbudsjett for 2008

Finansminister Kristin Halvorsen presenterer her Regjeringens endringer i budsjettet for 2008.

På disse sidene finner du informasjon om de nye budsjettforslagene og oppdaterte hovedtall for norsk økonomi.

Pressemeldinger

Høykonjunkturen fortsetter i norsk økonomi
Norsk økonomi er inne i en sterk høykonjunktur. Aktiviteten i fastlandsøkonomien har økt med nærmere 5 prosent per år i gjennomsnitt de fire siste årene, og arbeidsledigheten er den laveste på 20 år. Ved de endringene Regjeringen nå foreslår i budsjettet for 2008 legger vi opp til en fortsatt positiv utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008
Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for 2008 skal sikre at budsjettpolitikken gjennomføres innenfor rammer som bidrar til en stabil utvikling i norsk økonomi.

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet
Skatte- og avgiftsreglene bør som hovedregel ligge fast gjennom året. Regjeringen foreslår derfor kun et begrenset antall endringer som bør iverksettes i 2008.

Regjeringen følger opp klimaforliket

I Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en rekke tiltak som oppfølging av klimaforliket. Det foreslås at Norge støtter internasjonale klimatiltak og bidrar til å finansiere klimaforhandlingene. Samtidig øker Regjeringen støtten til forskning på fornybare energikilder og karbonfangst og
-lagring.

Les mer her