Regjeringen følger opp klimaforliket

I Revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en rekke tiltak som oppfølging av klimaforliket. Det foreslås at Norge støtter internasjonale klimatiltak og bidrar til å finansiere klimaforhandlingene. Samtidig øker Regjeringen støtten til forskning på fornybare energikilder og karbonfangst og
-lagring.

Klimaforliket av 17. januar 2008 er en avtale mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Regjeringen foreslår blant annet følgende i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008:

Internasjonale klimatiltak
Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 225 millioner kroner øremerket til satsingen mot avskoging. Pengene skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og bærekraftig skogforvaltning i utviklingsland. Med denne ekstrabevilgningen er satsingen på skogtiltak totalt 400 millioner kroner i 2008. Det er igangsatt flere prosesser med mulig oppstart av tiltak i 2008. Det pågår også internasjonale drøftinger med sikte på å opprette et skoginvesteringsfond i Verdensbanken. På Miljøverndepartementets budsjettområde foreslår Regjeringen blant annet å finansiere av et forhandlingsmøte under FNs klimakonvensjon i Ghana.
 
Se også egen pressemelding fra Utenriksdepartementet.
 
Klimaforskning
Regjeringen ønsker en sterk og koordinert satsing på klima- og energiforskning. I tråd med Klimaforliket styrkes forskningen på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring med 70 millioner koner. Regjeringen foreslår at midlene fordeles med 50 millioner kroner til etablering av forskningssentre og 20 millioner kroner til en breddesatsing med styrking av programmer i Forskningsrådet.
 
Se også egen pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet og fra Olje- og energidepartementet.

Særavgiftene på drivstoff
I klimaforliket heter det at ”Partene er enige om at autodieselavgiften økes med 10 øre per liter, og at bensinavgiften økes med 5 øre per liter, i statsbudsjettet for 2009”.
 
Regjeringen foreslår å forskuttere klimaforliket ved å øke autodieselavgiften med 10 øre per liter og bensinavgiften med 5 øre per liter med virkning fra 1. juli 2008.

Økt satsing på fornybar energi
Regjeringen ønsker å legge til rette for økt utbygging av fornybar energi, og foreslår derfor å bedre betingelsene for vannkraftprosjekter. Det foreslås blant annet å legge forholdene bedre til rette for opprusting av kraftverk samt innføre en årlig utbetalingsordning i tilfeller med ny, negativ grunnrenteinntekt. Potensialet for utbygging av vannkraft ligger særlig i småkraftverk, samt opprusting av eksisterende kraftverk. I samsvar med klimaforliket legger Regjeringen også frem en bred vurdering av incentivene for økt utbygging av vannkraft og annen fornybar energi.

Se egen pressemelding fra Finansdepartementet.

Regjeringen foreslår også å styrke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt budsjett med 10 millioner kroner for å øke NVE sin kapasitet til konsesjonsbehandling av utbygging av fornybar energi.

Se også egen pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Enova
Regjeringen foreslår å styrke satsingen på miljøvennlige oppvarmingsløsninger og strømsparing i husholdningene. Enova vil disponere om lag 100 millioner kroner i støtte til husholdninger i 2008.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Oslotunnelen
I tråd med klimaforliket ønsker Regjeringen å styrke jernbanen. Det foreslås 100 millioner kroner som en tilleggsbevilgning for å framskynde utbedring og vedlikehold av Oslotunnelen og tilgrensende jernbanestrekninger i Oslo-området.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet.