Ot.prp. nr. 59

(2007-2008)

Tilråding frå Finansdepartementet av 15. mai 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)