Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Ordinære arbeidsmarkedstiltak er rettet inn mot personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og som er arbeidsføre/tilgjengelige for det arbeid som søkes. I tillegg settes det inn arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede registrert ved NAV. Dette er arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid.

Arbeidsmarkedet har strammet seg kraftig til i løpet av det siste året. Sysselsettingen har økt mer og arbeidsledigheten har avtatt mer enn det som lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2008, jamfør omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.

Likevel er det fortsatt arbeidssøkere som har vanskeligheter med å vinne innpass i arbeidslivet. Regjeringen ønsker å videreføre en sterk innsats overfor grupper med de svakeste kvalifikasjonene i arbeidsmarkedet, slik det ble lagt opp til i budsjettet for 2008.

I årets reviderte nasjonalbudsjett legges det opp til et nivå på i gjennomsnitt 40 000 plasser på arbeidsmarkedstiltak. Dette er en videreføring av den planlagte nivået i Nasjonalbudsjettet 2008 og om lag tilsvarende tiltaksnivå som gjennomførte i 2007. I lys av den sterke nedgangen i antall arbeidssøkere innebærer det foreslåtte tiltaksnivået at innsatsen for å få flere over i jobb forsterkes.