Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Brann- og husdyrforsikring

Regjeringen vil, i forbindelse med budsjettet for 2009, vurdere å oppheve skattefritaket for gjensidige brann- og husdyrforsikringsselskaper med virkning fra inntektsåret 2008.

Skattefritaket savner en god begrunnelse, virker konkurransevridende og kan være problematisk på grunn av EØS-avtalens regler om statsstøtte.

Se nærmere omtale i Ot. prp. nr. 59 (2007-2008) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.