Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fiskerfradrag

Regjeringen foreslår å øke fiskerfradraget med 35 000 kroner, det vil si til 115 000 kroner, med virkning fra 1. januar 2008.

Provenytapet anslås til om lag 45 millioner kroner påløpt og 35 millioner kroner bokført i 2008. Økningen må ses i sammenheng med forslaget om å stramme inn nettolønnsordningen for rederiene. De to forslagene bidrar til i større grad å likestille fiskeri- og rederinæringen i konkurransen om arbeidskraften.

Se omtale i Ot. prp. nr. 59 (2007-2008) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Se også pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.