Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnavgift på engangsemballasje

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) fastholder i grunngitt uttalelse (reasoned opinion) av 16. april 2008 at grunnavgiften på engangsemballasje er i strid med EØS-avtalens artikkel 14. Artikkel 14 forbyr diskriminerende avgiftsbehandling mellom innenlandske og utenlandske produkter.

Regjeringen vil svare ESA innen fristen 16. juni 2008.

Se nærmere omtale i St.meld. nr. 2 (2007-2008) Revidert nasjonalbudsjett 2008.

Se også nyhetssak av 17. april 2008 på Finansdepartementets nettside.