Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kommuneøkonomien

Regjeringen vil styrke de sentrale velferdstjenestene gjennom gode fellesskapsløsninger. Kommunesektoren har det overordnede ansvaret for mange av disse oppgavene, og kommunesektorens inntekter utgjør om lag 17 prosent av verdiskapningen (BNP) i Fastlands-Norge. Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke gjennom inntektsrammene Stortinget fastsetter, mens kommunene må tilpasse utgiftene til inntektene innenfor de lover og regler som gjelder for de ulike kommunale tjenesteområdene og innenfor det regelverket som gjelder for den kommunale økonomiforvaltningen.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene selv kan disponere disse midlene fritt så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål, for eksempel barnehager og psykisk helsearbeid. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene utgjør i 2008 i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter.

I Nasjonalbudsjettet 2008 ble realveksten i kommunenes inntekter fra 2005 til 2008 anslått til 20,8 milliarder kroner, tilsvarende 2,7 prosent i gjennomsnitt per år. Den reelle veksten i kommunesektorens frie inntekter i denne periode anslås til knapt 10 milliarder kroner. Inntektsveksten var særlig høy i 2006. Kommunesektorens samlede inntekter økte reelt med hele 5,5 prosent fra 2005 til 2006, mens kommunesektorens frie inntekter økte reelt med 6,0 prosent fra 2005 til 2006. Den sterke veksten i 2006 skyldes både at styrking av kommuneøkonomien ble høyt prioritert i det økonomiske opplegget fra regjeringen og uventet høy skatteinngang som kommunene fikk beholde.. For 2007 anslås den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter til 1,3 prosent, mens de frie inntektene anslås å ha blitt redusert med 0,5 prosent i 2007.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2007 til 2008 anslås til 3,7 milliarder 2008-kroner, tilsvarende 1,4 prosent. Den reelle veksten i frie inntekter anslås nå til 0,2 milliarder kroner eller 0,1 prosent i 2008.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien for 2008 er gitt i kapittel 3.4 i Revidert nasjonalbudsjett 2008.

Se også Kommunal- og regionaldepartementets nettsider.