Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå (SSB) prisobservasjoner for et stort antall varer og tjenester. Prisene på de varene og tjenestene som er inkludert i KPI vektes i indeksen etter fordelingen av forbruket ifølge SSBs forbruksundersøkelse.

Konsumprisene (KPI) økte med 0,8 prosent fra 2006 til 2007. I den siste tiden har veksten i konsumprisene tatt seg opp, noe som har sammenheng med utviklingen i energiprisene. I de fire første månedene i år var konsumprisene i gjennomsnitt 3,5 prosent høyere enn tilsvarende periode i fjor. Den underliggende prisveksten måles ved utviklingen i KPI-JAE. KPI-JAE er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Fra 2006 til 2007 økte KPI-JAE med 1,4 prosent. Også veksten i KPI-JAE har tatt seg opp så langt i år og var i de fire første månedene i år i gjennomsnitt 2,1 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

I Revidert nasjonalbudsjett 2008 er det lagt til grunn at KPI og KPI-JAE vil øke med henholdsvis 3,2 og 2,4 prosent i 2008, opp fra henholdsvis 2½ og 2 prosent i Nasjonalbudsjettet 2008. Oppjusteringene må blant annet ses i sammenheng med sterkere anslått vekst i oljeprisen, lønnskostnadene og husleiene, samt økte verdensmarkedspriser på matvarer.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2008, kapittel 2.1.