Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon 1. desember 2006. Utvalget skulle gjennomgå merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor med sikte på å utvide avgiftsgrunnlaget og forenkle bestemmelsene.

Utvalget overleverte sin utredning NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget - Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet den 26. februar 2008. Innstillingen er sendt på høring med høringsfrist 30. juni 2008. Regjeringen vil komme tilbake til saken i statsbudsjettet for 2009.

Se nærmere omtale i St.meld. nr. 2 (2007-2008) Revidert nasjonalbudsjett 2008.

Se egen pressemelding fra Finansdepartementet av 26. februar 2008.