Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kvalifiserings - programmet

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 70 (2006-2007) Om lov om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover fram forslag om et nytt kvalifiseringsprogram for utsatte grupper. Formålet med kvalifiseringsprogrammet og den tilhørende kvalifiseringsstønaden er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet er et viktig virkemiddel i regjeringens innsats mot fattigdom.

Stortinget vedtok lovendringene som gir kommunene en plikt til å tilby programmet og stønaden 22. oktober 2007. Endringene trådte i kraft 1. november samme år. Forvaltningen av kvalifiseringsprogram og -stønad skal skje i NAV-kontorene. Ordningen fases inn i takt med etableringen av NAV-kontor i kommunene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har fra 10. mars 2008 ansvaret for oppfølgingen fra statens side.

Det pågår en betydelig innsats både på fylkesnivå og på lokalt nivå for å sikre god implementering og måloppnåelse i kvalifiseringsprogrammet. For å oppnå bedre oppfølging, gjennomføring og koordinering innenfor det enkelte fylke, foreslås det at Arbeids- og velferdsetaten styrkes med ressurser tilsvarende én stilling i hvert fylke.

Se også pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.