Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

NOX-avgift

Etter Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOX, gis det avgiftsfritak for utslippskilder som er omfattet av avtale med staten om gjennomføring av NOX-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål. Miljøverndepartementet har på vegne av Regjeringen kommet til enighet med 14 næringsorganisasjoner om en slik avtale. Avgiftsfritaket kan først tre i kraft når EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har godkjent ordningen. For å ha en mest mulig realistisk budsjettering, foreslås det at en allerede nå bør budsjettere med at avtalen godkjennes av ESA og at avtalen vil tre i kraft i løpet av 2008.

Ved innføringen av NOX-avgiften i 2007 ble det lagt vekt på at utslippene av NOX skulle reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene skulle bli unødvendig høy. Det ble derfor bevilget drøyt 400 millioner kroner i NOX-avgiftskompensasjoner. Ved inngåelse av en miljøavtale med avgiftsfritak, faller grunnlaget for kompensasjonene bort. Regjeringen foreslår derfor å redusere kompensasjonsordningene med om lag 130 millioner kroner.

Inngåelse av en miljøavtale og reduksjoner i kompensasjonsordningene vil samlet gi et netto provenytap på om lag 650 millioner kroner påløpt og om lag 470 millioner kroner bokført.

Se nærmere omtale i St.prp. nr. 59 (2007-2008) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008.