Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederiskatt

Regjeringen foreslår enkelte endringer i overgangsreglene til endringene i rederiskatteordningen som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2008. Tidsperioden for overgangsregelen om bruk av regnskapsmessige verdier for driftsmidler mv. ved inntredenskatteoppgjør foreslås forlenget til 1. januar 2009. Det foreslås også enkelte tekniske opprettinger.

Regjeringen foreslår også endringer i skattelovens § 8-14, for å motvirke omgåelser av reglene om inntektsoppgjør ved inntreden mv. Det foreslås også en teknisk oppretting i femte ledd i denne bestemmelsen.

Se nærmere omtale i Ot.prp. nr. 59 (2007-2008) kapittel 4.