Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sosial dumping

Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsreglene (HMS-kravene) og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet er viktige aktører i kampen mot sosial dumping. I tillegg til å føre tilsyn med at HMS-kravene etterleves, skal etatene føre tilsyn med at vilkårene for arbeidstillatelse etter utlendingsloven følges, og at arbeidstakerne får lønn og andre vilkår etter allmenngjøringsforskrifter. Arbeidstilsynet har fått styrket sitt budsjett med 10 millioner kroner for 2008.

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping ble vedtatt våren 2006. Tiltak som ble varslet i den forbindelse er siden gradvis iverksatt. Formålet med tiltakene er å sikre at også utenlandske arbeidstakere tilbys gode vilkår på det norske arbeidsmarkedet. Som ledd i oppfølgningen av handlingsplanen er Arbeidstilsynet blitt kraftig styrket. Det er nylig innført skjerpet ansvar for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg trådde en nytt forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett ved allmenngjøring av tariffavtaler i kraft i mars i år. Flere forskrifter er under arbeid og vil bli iverksatt i løpet av 2008.