Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens Pensjonskasse

Regjeringen foreslår å redusere nettotilskuddet til Statens Pensjonskasse (SPK) med 347 millioner kroner. I dette beløpet er kostnader forbundet sluttoppgjør for Mesta AS ikke inkludert.

Premieinntektene anslås å bli 166 millioner kroner høyere enn det som er lagt til grunn i saldert budsjett 2008. Dette medfører en reduksjon av tilskuddsbehovet. I tillegg anslås AFP-utbetalingene å bli 231 millioner kroner lavere enn det som tidligere har vært forutsatt.

Når det gjelder andre pensjonsutbetalinger enn AFP og uførepensjon, er anslaget oppjustert med 34 millioner kroner. I utgangspunktet er anslaget nedjustert med 166 millioner kroner. Det er imidlertid avdekket at om lag 2 900 personer med oppsatte pensjonsrettigheter i SPK ikke har fått utbetalt den alders- eller uførepensjonen de har krav på. Etterbetaling av pensjoner til disse personene anslås å medføre kostnader på om lag 200 millioner kroner i 2008. Statens Pensjonskasse informerer nå fortløpende de berørte personer om deres rettigheter, slik at SPK raskest mulig kan behandle innkomne søknader og etterbetale pensjoner til de som har krav på dette.

Se også pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.