Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd (det strukturelle underskuddet)

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd gir et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Utviklingen i det oljekorrigerte underskuddet påvirkes av konjunktursituasjonen, andre tilfeldige forhold og regnskapsmessige omlegginger. Ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet korrigeres det for slike forhold.

Handlingsregelen innebærer at bruken av petroleumsinntekter, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet, over tid skal være lik forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland. En viktig grunn til å knytte bruken av petroleumsinntekter til utviklingen i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og ikke til utviklingen i det faktiske oljekorrigerte underskuddet, er å unngå at konjunktursvingningene i økonomien forsterkes. Dersom en skulle ta sikte på å la det oljekorrigerte budsjettunderskuddet følge utviklingen i forventet avkastning av Statens pensjonsfond - Utland, måtte en stramme til politikken i nedgangstider eller dersom inntektene av andre grunner var tilfeldig lave, mens en kunne senke skattene eller øke utgiftene ekstra i oppgangstider eller når inntektene var tilfeldig høye. En slik politikk ville bidra til å forsterke konjunktursvingningene i økonomien. Ved å innrette budsjettpolitikken ut fra en målsetting for utviklingen i det strukturelle budsjettunderskuddet unngås dette.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en grov indikator på innretningen av budsjettpolitikken. En økning/reduksjon i det strukturelle underskuddet fra ett år til det neste, målt som andel av samlet verdiskapning, indikerer at budsjettet bidrar til å øke/redusere aktiviteten i norsk økonomi. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås nå til 73,9 milliarder kroner i 2008. Målt i forhold til verdiskapningen i fastlandsøkonomien øker det strukturelle underskuddet med 0,7 prosentpoeng fra 2007 til 2008. Nivået på det strukturelle underskuddet i 2008, slik det nå anslås, er om lag 3 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet for 2008 anslås til 13 milliarder kroner, om lag 23½ milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett for 2008.