Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Swaziland

Norge gir tollpreferanser til utviklingsland gjennom GSP-ordningen (Generalized System of Preferences). Med virkning fra 1. januar 2008 legges som hovedregel OECDs DAC-liste til grunn for utvelgelse av hvilke land som skal kunne omfattes av den norske GSP-ordningen. Denne listen grupperer land etter brutto nasjonalinntekt (BNI) per innbygger, og dette er dermed en objektiv måte å velge hvilke tollpreferanser det enkelte land skal få.

Gjennom GSP gis de minst utviklede landene (MUL) samt små lavinntektsland i henhold til DAC-listen, toll- og kvotefri adgang til det norske markedet. Større lavinntektsland og mellominntektsland har mer moderate tollpreferanser.

Etter DAC-listen er Swaziland et mellominntektsland, og har derfor moderate tollpreferanser på blant annet kjøtt. Botswana og Namibia har høyere BNI per innbygger enn Swaziland, men får likevel en indikativ tollfri kvote på 2 700 tonn kjøtt gjennom et særlig unntak i GSP-ordningen. Gjennom en frihandelsavtale mellom EFTA og SACU (Southern African Customs Union - Botswana, Namibia, Lesotho, Sør-Afrika og Swaziland) får i tillegg Botswana og Namibia en tollfri kvote på 500 tonn kjøtt.

Regjeringen mener at særbehandlingen av Botswana og Namibia kan fremstå som urimelig i forhold til Swaziland, og vil komme tilbake med mulige forslag om forbedret markedsadgang for Swaziland i budsjettet for 2009.

Se nærmere omtale i St.meld. nr. 2 (2007-2008) Revidert nasjonalbudsjett 2008.