Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sykefravær

Det totale sykefraværet, som inkluderer både egenmeldt og legemeldt fravær, avtok moderat med 0,5 prosent fra 2006 til 2007, målt som andel av avtalte dagsverk. Sykefraværet tok seg imidlertid noe opp gjennom året, og i 4. kvartal lå fraværet vel 1½ prosent over tilsvarende nivå året før.

I saldert budsjett for 2008 ble det anslått nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet fra 2007 til 2008 når en har korrigert for veksten i sysselsettingen og veksten i inntektsgrunnlaget. Som følge av den mindre gunstigere utviklingen i sykefraværet de siste månedene er anslaget for nivået på sykefravær oppjustert noe. Det anslås nå en økning i det trygdefinansierte sykefraværet på 1 prosent i år. Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere anslås til 26,9 milliarder kroner i 2008. Dette er 180 millioner kroner høyere enn i saldert budsjett for 2008.

Se også pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.