Revidert budsjett 2009

 – Samlet bruker vi nå nesten 130 milliarder kroner fra oljeinntektene for å sikre folks arbeidsplasser. Vi styrker kommuneøkonomien, vi øker antallet studieplasser og setter inn
flere arbeidsmarkedstiltak, sa
finansminister Kristin Halvorsen.

Hovedsaker

Finanskrisen rammer Norge mindre enn andre land
For å dempe oppgangen i ledigheten foreslår Regjeringen å øke bruken av oljeinntekter med ytterligere 9,5 milliarder kroner.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2009
Det fremmes målrettede tiltak for å dempe oppgangen i arbeidsledigheten, øke kompetansen i arbeidslivet og bedre finansieringsordningene for næringslivet.

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet
Regjeringen foreslår kun noen mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene for 2009. Samlet innebærer skatte- og avgiftsopplegget en lettelse på 58 millioner kroner påløpt og 24 millioner kroner bokført i 2009.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2009, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av Regjeringens forslag til revidert budsjett.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet vil i tiden etter budsjettfremleggelsen løpende publisere svar på spørsmål fra Stortinget vedrørende det reviderte budsjettet.

Statsbudsjettet stabiliserer økonomien

I en nedgangskonjunktur svekkes offentlige budsjetter som følge av lavere skatteinntekter og økte utgifter til blant annet arbeidsledighetstrygd. Ved å tillate en slik svekkelse av offentlige budsjetter bidrar finanspolitikken til å holde den økonomiske aktiviteten oppe, selv uten nye finanspolitiske tiltak.