Revidert budsjett på 1-2-3

Hovedtrekk i Revidert nasjonalbudsjett 2009

I Revidert nasjonalbudsjett styrker Regjeringen budsjettet på enkelte utvalgte områder. Samlet gir dette

 • økt bruk av oljepenger med ytterligere 9½ milliarder kroner, til nesten 130 milliarder kroner
 • en budsjettimpuls på 3 prosent av BNP for Fastlands-Norge
 • mer penger til kommuner, kvalifisering og næringsliv.

Kommunesektorens samlede inntekter i 2009

 • Frie inntekter økt med 1,2 milliarder kroner i tiltakspakken og 1 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett
 • I tillegg kommer:
  - midlertidig vedlikeholds-tilskudd på 4 milliarder kroner
  - økte inntekter fra moms-kompensasjon som følge av tiltakspakken på 0,8 milliarder kroner.

Regjeringen satser på høyere utdanning

 • Regjeringen foreslår 180 millioner kroner til om lag 4 200 nye utdanningsplasser:
  - 3 000 nye studieplasser på prioriterte områder ved universitetene og høyskolene (lærer, ingeniør etc.)
  - 800 nye plasser i desentraliserte studier og etter- og videreutdanning
  - 400 plasser i fagskoler.
 • I tillegg foreslås 80 millioner kroner i generell økning til universitetene og høyskolene.


Andre tiltak for arbeid

-  Innovasjon Norge
   - 1 milliarder kroner i økt ramme for lavrisikolån
   - 0,5 milliarder kroner i økt ramme for innovasjonslån

219 millioner kroner

 

 

-  Flere arbeidsmarkedstiltak

111 millioner kroner

-  Dagpenger under permittering

30 millioner kroner

-  Program for basiskompetanse i arbeidslivet

20 millioner kroner

-  Næringstiltak i fiskeriene

19 millioner kroner

Øvrige forslag

Utgifter:

-  Økt rammetilskudd til kommunene

1 000 millioner kroner

-  Kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester

518 millioner kroner

-  Forsvarets utenlandsoperasjoner

505 millioner kroner

-  Innvandring og integrering

296 millioner kroner

-  Tilskudd til landbruket

200 millioner kroner

-  Kjøp av Vestbanetomta

172 millioner kroner

-  Næringsfond ifm. vern av Vefsnavassdraget

150 millioner kroner

-  Statlig forvaltning av barnevernet

110 millioner kroner

-  Fjerning av vrak og berging av skip

100 millioner kroner

-  Bostøtte

66 millioner kroner

-  Sikringstiltak mot skred og flom

60 millioner kroner

Inntekter:

-  Garantioppgjør ifm. Kaupthing

382 millioner kroner

Nye budsjettanslag 

Utgifter:

-  Folketrygden

1 150 millioner kroner

-  Bidrag til internasjonale organisasjoner

222 millioner kroner

-  Bjørvikaprosjektet – forsert framdrift

215 millioner kroner

-  Kompensasjon for merverdiavgift

-740 millioner kroner

-  Rentekompensasjonsordninger

-577 millioner kroner

-  Statens lånekasse for utdanning

-566 millioner kroner

-  Tilskudd til Statens Pensjonskasse

- 341 millioner kroner

Inntekter:

-  Utbytte fra selskaper

-4 242 millioner kroner

-  Inntekter fra salg av klimakvoter

-1 295 millioner kroner

-  Pensjonspremier i helseforetakene

-900 millioner kroner

-  Tinglysingsgebyr

-228 millioner kroner

-  Inntekter fra Brønnøysundregistrene

-125 millioner kroner