Nr.:

50/2009

Dato:

15.05.2009

Kontaktperson:

Finansdepartementets pressetelefon , Telefon +47 22 24 44 11

Skatte- og avgiftsendringer i det reviderte budsjettet

Regjeringen foreslår kun noen mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene for 2009. Samlet innebærer skatte- og avgiftsopplegget en lettelse på 58 millioner kroner påløpt og 24 millioner kroner bokført i 2009.

 • Beløpsgrensen for verdien av skattefrie gaver i ansettelsesforhold økes fra 600 til 1 000 kroner med virkning fra og med 2009. Det vil bli sendt på høring et forslag om å avgrense skattefritaket mot enkelte former for gavekort.
 • Fra 1. juli 2009 utvides retten til redusert el-avgift for fjernvarmeprodusenter til også å omfatte fjernvarmebedrifter som kan legge fram konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
 • Dokumentavgiftsloven endres slik at den faktiske innløsningssummen benyttes som avgiftsgrunnlag ved innløsning av boligtomter som er festet av staten eller statlig styrte fond (les mer om dette i pressemelding 46/2009).
 • Gjenstående avrundingsregler i skatteloven oppheves med virkning fra og med likningen for inntektsåret 2009.
 • Det tydeliggjøres at blandinger av vann og juice/råsaft av frukt og bær ikke omfattes av avgiften på alkoholfrie drikkevarer.
 • Konsernbidrag til eller fra særskattepliktige selskaper, som ikke gir fradragsrett for giveren, gjøres skattefrie for mottakeren.
 • Rederiskatteordningen endres slik at selskaper med gjenværende skattekreditter fra tidligere ordning på nærmere vilkår skal kunne stille sikkerhet til fordel for nærstående.
 • Skatteloven endres slik at Eksportutvalget for fisk AS blir unntatt fra beskatning fra og med inntektsåret 2006.
 • Sektoravgiftene til Kredittilsynet økes med 8 millioner kroner i 2009.

 

Anslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for Revidert nasjonalbudsjett 2009. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2009. Mill. kroner

  Påløpt

  Bokført

  Skatt

  -34

  0

  Avvikle avrunding ned til nærmeste 100-kroner av grunnlaget for minstefradrag og skattebegrensning

  -4

  0

  Øke skattefri grense ved gave fra arbeidsgiver til 1000 kroner

  -30

  0

  Avgifter

  -32

  -32

  El-avgift: Redusert sats utvides for fjernvarme

  -2

  -2

  Dokumentavgift: Redusert grunnlag ved innløsning av festetomter

  -30

  -30

  Sektoravgifter

  8

  8

  Øke Kredittilsynets sektoravgifter

  8

  8

  SUM SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER I RNB 2009

  -58

  -24

  Kilde: Finansdepartementet.