Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Regjeringen la i St.prp. nr. 51 (2008-2009) fram en redegjørelse om situasjonen i Arbeids- og velferdsforvaltningen og forslag om styrking av Arbeids- og velferdsetaten. Stortinget vedtok å styrke Arbeids- og velferdsetaten med 710 millioner kroner i 2009, jamfør Innst. S. nr. 190 (2008-2009). I tillegg til økte bevilgninger, er forenklinger av dagpengebehandling, organisatoriske tiltak og økt styring og internkontroll hovedtiltakene i stortingsproposisjonen.

Regjeringen foreslår å styrke etaten ytterligere med 11 millioner kroner til personellressurser for å håndtere økningen i tiltaksnivået på 1 000 plasser.