Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behovet for arbeidskraft i deler av det norske arbeids­markedet. Dette medfører økt arbeidstilbud, tilførsel av ny kompetanse og bidrar til å dempe pris- og kostnadsveksten. Parallelt med at etterspørselen etter arbeidskraft i Norge har avtatt, har også strømmene fra utlandet blitt redusert. Arbeidsinnvandring bidrar således til å øke fleksibiliteten i arbeidstilbudet, både i oppgangs- og nedgangstider.

Utvidelsen av EU/EØS-området har ført til økt arbeidsinnvandring til Norge fra EU-landene. Veksten i utstedte tillatelser stoppet imidlertid opp i 2008. I 2008 ble det utstedt 79 000 arbeidstillatelser til borgere av de nye EU-landene. Så langt (januar til mars) har det blitt utstedt 40 prosent færre førstegangstillatelser til borgere av de nye EU-landene enn i fjor.

Nordiske borgere kan ta arbeid i Norge uten noen form for arbeids- eller oppholdstillatelse. Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i et felles europeisk arbeidsmarked. EØS/EFTA-borgere kan fritt reise inn i landet og begynne å arbeide med en gang. For opphold og arbeid utover tre måneder, kreves det oppholdstillatelse. Kravet om oppholdstillatelse vil bli erstattet med en registreringsordning i tråd med omlegging av EØS-retten på dette punktet, og ordningen vil etter planen tre i kraft i løpet av 2009. For Bulgaria og Romania finnes det overgangsordninger, som blant annet stiller noe strengere krav til arbeidsforholdet, men disse borgerne kan også begynne å arbeide straks de har levert søknad om oppholdstillatelse. Alle EØS/EFTA-borgere har rett til opphold i inntil seks måneder dersom de er arbeidssøkende.

Etablering av et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Stavanger og Kirkenes
I løpet av andre halvår 2009 etableres et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Stavanger. Senteret vil bli basert på de gode erfaringene med et tilsvarende senter i Oslo.

Et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere, enten disse er norske eller utenlandske, er en samlokalisering med medarbeidere fra Skatteetaten, Utlendingsdirektoratet, politiet og Arbeidstilsynet. Senteret er dels et sted for informasjon og veiledning, dels et sted hvor det blir utført enklere saksbehandling av de respektive etatene. Alle EØS/EFTA-borgere kan betjenes av servicesenteret. Det samme gjelder tredjelandsborgere som får eller søker opphold som arbeidstakere.

I Regjeringens nordområdestrategi er det et mål å legge til rette for vekst og utvikling i nordområdene. Som en del av denne satsingen skal det i løpet av andre halvår 2009 etableres et felles informasjons- og saksbehandlingskontor i Kirkenes.

Se også Informasjonspakke til arbeidsinnvandrere