Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. I AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spørres det hver måned et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det i AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Det andre målet for arbeidsledighet er antallet som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Personer som søker inntektsgivende arbeid hos NAV registreres som arbeidsledige hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2008 utgjorde AKU-ledigheten i Norge 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2008 7,0 prosent i EU, 6,2 prosent i Sverige og 3,3 prosent i Danmark.

Ledigheten har økt også i Norge etter sommeren 2008. Målt ved sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) utgjorde arbeidsledigheten 3,1 prosent av arbeidsstyrken i 1. kvartal 2009. Dette er 0,3 prosentpoeng høyere enn i kvartalet før og 0,6 prosentpoeng høyere enn i samme kvartal i fjor. Regjeringen anslår ledigheten til 3¾ prosent som gjennomsnitt for inneværende år. Dette er ett prosentpoeng høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2009.

Det var ved utgangen av april i år registrert 72 700 helt ledige personer. Dette er 34 000 flere enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak økte med 37 700 personer i denne perioden.

Se også omtale i Stortingsmelding nr. 2 (2008-2009) revidert nasjonalbudsjett, kapittel 2.4.