Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

I Revidert nasjonalbudsjett 2009 foreslås det at tiltaksnivået økes med totalt 1 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt på årsbasis. Inkludert den foreslåtte økningen i Revidert nasjonalbudsjett 2009, legges det opp til et nivå på om lag 75 200 plasser i gjennomsnitt på årsbasis for personer med moderat bistandsbehov og personer med nedsatt arbeidsevne. Et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene i 2009 vil bidra til å gi ny kompetanse og ferdigheter for personer på vei til nytt arbeid. Det vil videre kunne lette omstillinger og gi økt aktivitet for den enkelte i en tid med stigende arbeidsledighet.

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak for personer med moderat bistandsbehov er rettet inn mot arbeidsledige som er tilgjengelige for det arbeid som søkes. I tillegg settes det inn arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne, og som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker med å få arbeid.

Arbeidsmarkedstiltak skal bedre den enkeltes mulighet til å komme i arbeid gjennom for eksempel kvalifisering og arbeidstrening. Tiltakene kan deles inn i oppfølgingstiltak, formidlingstiltak, arbeidspraksis, opplæring, midlertidig sysselsetting og varig tilrettelagt arbeid.