Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Automatiske stabilisatorer

Myndighetene kan påvirke aktiviteten i økonomien blant annet gjennom endringer i skatte- og avgiftssatser, ved endringer i skattegrunnlagene eller ved endringer i utgiftsnivået. De offentlige budsjettene påvirker imidlertid også økonomien gjennom såkalte automatiske stabilisatorer. Automatiske stabilisatorer er mekanismer som bidrar til å redusere effekten av etterspørselssjokk på samlet etterspørsel og dermed aktivitetsnivået i økonomien.

Slike stabiliserende mekanismer i offentlige budsjetter er knyttet til inntekts- og utgifts­poster som varierer i takt med konjunktursvingninger i økonomien. I en høykonjunktur vil for eksempel økte skatte- og avgiftsinntekter knyttet til sterk vekst i produksjon og sysselsetting isolert sett bidra til å øke overskuddet på statsbudsjettet som andel av BNP. Økningen i overskuddet innebærer at det trekkes inn kjøpekraft fra husholdninger og bedrifter, og det bidrar til å motvirke de forholdene som trekker opp aktivitetsnivået i økonomien.

På tilsvarende måte vil et fall i BNP isolert sett gi lavere skatteinntekter og høyere utgifter til arbeidsledighetstrygd. Så lenge nivået på øvrige utgiftsposter ikke endres gjennom aktive tiltak innebærer dette at budsjettet svekkes. Budsjettsvekkelsen bidrar isolert sett til økt kjøpekraft for husholdninger og bedrifter, og bidrar dermed til å holde aktiviteten oppe. Budsjettet virker dermed stabiliserende på økonomien.

Figuren under viser hvordan verdiskapingen i fastlandsøkonomien og offentlige skatte- og avgiftsinntekter (inkludert utgifter til ledighetstrygd) har variert rundt sine trendnivåer siden begynnelsen av 1980-tallet. Positive tall betyr at de faktiske størrelsene er høyere enn sine beregnede trendnivåer (høykonjunktur), mens negative tall betyr at de faktiske størrelsene er lavere enn de beregnede trendnivåene (lavkonjunktur). Som det framgår av figuren har det vært store konjunktur­svingninger i begge disse størrelsene, men med en tendens til noe større utslag i offentlige skatte- og avgiftsinntekter enn i BNP for Fastlands-Norge.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet 

Offentlige skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien tilsvarer i underkant av halvparten av verdiskapingen. Sammen med tallene i figuren nedenfor indikerer dette at om lag halvparten av et konjunkturelt inntektsbortfall i Fastlands-Norge vil motsvares av lavere inntekter i offentlige budsjetter. Dette antyder at de automatiske stabilisatorene i betydelig grad bidrar til å dempe svingningene i norsk økonomi.

Se også temaartikkel om automatiske stabilisatorer.