Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederiskatteordningen

Regjeringen foreslår en lempning i forbudet mot å yte lån og stille sikkerhet som gjelder selskap innenfor rederiskatteordningen med skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen (som gjaldt til og med inntektsåret 2006). Slike selskap skal etter forslaget kunne stille sikkerhet til fordel for selskap utenfor ordningen med direkte eller indirekte eierinteresser i selskapet, og til fordel for selskap som slikt selskap utenfor ordningen har direkte eller indirekte eierinteresser i. Sikkerheten må stilles til en finansinstitusjon.

Selskap med skattekreditter fra den tidligere rederiskatteordningen kan ikke stille sikkerhet til fordel for fysiske personer med direkte eller indirekte eierinteresser i selskapet, eller til fordel for nærstående til slike fysiske personer. Forbudet mot å yte lån til nærstående selskaper og fysiske personer videreføres uendret.

Les mer i Ot.prp. nr. 95 (2008–2009) kapittel 2.