Revidert nasjonalbudsjett 2010

– I forslag til revisjon av statsbudsjettet er bruken av oljeinntektene  17 milliarder kroner lavere enn vi la opp til i budsjettet fra i fjor høst. Vi tar vare på de gode resultatene vi har oppnådd i norsk økonomi og legger grunnlaget for økt sysselsetting og fortsatt lav arbeidsledighet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Hovedsaker

Revidert nasjonalbudsjett 2010
– Regjeringen legger fram revidert budsjett i en situasjon der usikkerheten om den økonomiske utviklingen igjen har økt. Krisen i Hellas og høy statsgjeld også i andre europeiske land kan forstyrre en fortsatt gradvis oppgang i Europa, og viser samtidig hvor viktig det er at man holder orden i statsfinansene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2010
Ved revisjonen av 2010-budsjettet har Regjeringen lagt særlig vekt på at reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbytteinntekter og strukturelle skatte- og avgiftsinntekter skal bidra til å styrke budsjettbalansen vesentlig. På enkelte høyt prioriterte områder foreslår Regjeringen utgiftsøkninger som ikke følger av utviklingen i regelstyrte ordninger.

Stikkordsliste

Her finner du et utvalg sentrale temaer i budsjettforslaget.

Budsjettet på 1-2-3

Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Revidert budsjett for 2010.
Avstanden til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 26 milliarder kroner, mot nesten 45 milliarder kroner i Nasjonalbudsjettet 2010.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2010, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet vil i tiden etter budsjettfremleggelsen løpende publisere svar på spørsmål fra Stortinget vedrørende det reviderte budsjettet.