Budsjettet på 1-2-3

To hovedhensyn i Revidert nasjonalbudsjett 2010:

1. Arbeid og sysselsetting – hensynet til konkurranseutsatt sektor
Budsjettrevisjonen må ikke bidra til høyere rente, sterkere krone og nedgang i sysselsettingen i konkurranseutsatt sektor.

2. Generasjonskontrakten
Velferdsordningene må være bærekraftige. Jo lenger bruken av oljepenger ligger over forventet realavkastning, desto mindre blir det framtidige finansieringsbidraget fra Pensjonsfondet.

Begge hensynene tilsier at bruken av oljepenger raskt bringes tilbake til 4-prosentbanen. Reduserte utgiftsanslag og økte anslag for utbytteinntekter og strukturelle skatte- og avgiftsinntekter bidrar nå til å styrke budsjettbalansen vesentlig.

Regjeringens forslag til revidert budsjett innebærer en bruk av oljeinntekter, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, på 131,5 milliarder kroner. Dette er 17 milliarder kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2010. Avstanden til 4-prosentbanen anslås nå til knapt 26 milliarder kroner, mot nesten 45 milliarder kroner i Nasjonalbudsjettet 2010.

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2010 anslås til 2966 milliarder kroner.

Prioriterte formål i det reviderte budsjettet

Tiltak for verft og utstyrsleverandører
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 200 millioner kroner til tiltak under Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA.

Rammen for Alminnelig garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) foreslås økt med 10 milliarder kroner, til totalt 120 milliarder kroner.

Rammen for landsdekkende innovasjonslån fra Innovasjon Norge foreslås økt med 200 millioner kroner øremerket de maritime næringene.

Arbeidsmarkedstiltak
For å legge til rette for at det gjennomføres tiltak som er best mulig tilpasset brukernes behov, foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 247 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak. Bevilgningen anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010.

Vedlikehold og utbedring av jernbanenettet
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet med totalt 274 millioner kroner.

Riksvegnettet
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til riksvegnettet med 259 millioner kroner.

Skatte- og avgiftsendringer

I revidert budsjett foreslås det kun et begrenset antall skatte- og avgiftsendringer som av særlige grunner må iverksettes. Totalt vil disse endringene gi en økning i statens avgiftsinntekter med om lag 30 millioner kroner bokført i 2010 i forhold til saldert budsjett:

  • Avgiften på forbrenning av avfall fjernes fra 1. oktober 2010
  • Regjeringen foreslår en justert versjon av den vedtatte CO2-avgiften på LPG og naturgass
  • Utvidet merverdiavgiftsplikt for kultur- og idrettsområdet trer i kraft 1. juli 2010. Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  • Tang- og taretrålere fritas fra grunnavgiften på fyringsolje
  • Endringer i rederiskatten
  • Mindre justeringer i skatte- og avgiftsregler om blant annet opplysningsplikt for oljeselskapene om gassalg, og skattemessig likebehandling av gjenlevende samboer i uskiftet bo.