Meld. St. 2 (2009–2010) Revidert nasjonalbudsjett 2010

(2009 – 2010)Melding til Stortinget

Tilråding fra Finansdepartementet av 11. mai 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)