Prop. 124 S (2009-2010) Kommuneproposisjonen 2011

(2009–2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 11. mai 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)