Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

(2009-2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Tilråding fra Finansdepartementet av 11. mai 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)