Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

(2009-2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Tilråding frå Finansdepartementet av 11. mai 2010, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Innholdsfortegnelse