Forslag til vedtak om endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2010

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om produktavgift til folketrygda for fiskeri-, kval- og selfangstnæringa for budsjetterminen 2010:

II første setning skal lyde:

Produktavgifta skal vere 3,1 prosent frå og med 1. juli 2010.