Forslag til vedtak om endringar i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv. for budsjetterminen 2010

Frå 1. juli 2010 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 26. november 2009 om grunnavgift på fyringsolje mv. for budsjetterminen 2010:

§ 2 ny bokstav o skal lyde:

  • o) benyttes til høsting av tang og tare.