Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU er en månedlig undersøkelse hvor et representativt utvalg av befolkningen blir spurt om deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det i AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Det andre målet for arbeidsledighet er antallet som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene/NAV Arbeid. Personer som søker inntektsgivende arbeid hos NAV, registreres som arbeidsledige hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighet mellom land fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2009 utgjorde AKU-ledigheten i Norge 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten 8,9 prosent i EU, 8,3 prosent i Sverige og 6,0 prosent i Danmark i 2009.

Sesongjustert utgjorde AKU-ledigheten i 1. kvartal 2010 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Regjeringen anslår ledigheten til 3½ prosent som gjennomsnitt for inneværende år. Dette er ¼ prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2010.

Det var ved utgangen av april i år registrert 78 300 helt ledige personer. Dette er 63 000 flere enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak økte med 10 600 personer i denne perioden.