Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak for ledige med moderat bistandsbehov er rettet mot arbeidsledige som er tilgjengelige på arbeidsmarkedet. I tillegg settes det inn arbeidsmarkedstiltak for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i oppfølgingstiltak, formidlingstiltak, arbeidspraksis, opplæring og varig tilrettelagt arbeid.

Situasjonen på arbeidsmarkedet er viktig i vurderingen av nivået for arbeidsmarkedstiltakene. Budsjettrammen for 2010 gir rom for om lag 75 000 plasser i gjennomsnitt. For å legge til rette for at det gjennomføres tiltak som er best mulig tilpasset brukernes behov, foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 247 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak i forhold til saldert budsjett.