Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Yrkesfrekvensen for en aldersgruppe er andelen av befolkningen i denne aldersgruppen som er i arbeidsstyrken. I omtale av Norge benyttes vanligvis yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-74 år. Målt på denne måten var arbeidsstyrken om lag uendret fra 2008 til 2009.

I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. I Norge deltar en høy andel av befolkningen i arbeidsstyrken, og sammenliknet med andre land gjelder dette særlig for kvinner og eldre arbeidstakere. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark, Sverige og Sveits som hadde en høyere yrkesfrekvens enn Norge i 2008. Regjeringen anslår at arbeidsstyrken i Norge vil øke med ¼ prosent fra 2009 til 2010.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2010, kapittel 2.4.