Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bustader, fastsetjing av likningsverdi for bustader som blir leigd ut som del av næringsverksemd

Bustader som blir leigd ut i næringsverksemd skal ikkje lenger få fastsett likningsverdi som næringseigedom. Dei vil i staden falle inn under regelverket for utleigebustader (sekundærbustader).

Fritidsbustader som blir leigd ut som del av næringsverksemd skal framleis få fastsett likningsverdi etter reglane om næringseigedom. Forskriftsendringa skal gjelde frå og med inntektsåret 2010.

Sjå også proposisjon til Stortinget.