Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gass

Regjeringen foreslår å innføre CO2-avgift på naturgass og LPG (gass til oppvarming av bygg mv. og landbasert transport) på nivå med CO2-avgiften på mineralolje. Gass til bruk i industrien og til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven, får lav avgift. Gass til veksthusnæringen og fiske og fangst i fjerne og nære farvann fritas for avgift. Regjeringen vil innføre fritak for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart dersom statsstøtteregelverket tillater dette.

Se også proposisjon til Stortinget og egen pressemelding.