Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Handelspartnerne

Gruppen Norges viktigste handelspartnere er de 25 landene som er viktigst for utviklingen i norsk eksport og konkurranseevne. For denne gruppen land utarbeides det blant annet vektede anslag for BNP-vekst, lønns- og prisvekst og arbeidsledighet.

For å anslå veksten i BNP for handelspartnerne samlet, veies vekstanslagene for de enkelte landene sammen på basis av fordelingen av norsk eksport av tradisjonelle varer. Til sammen utgjør vektene for euroområdet, Sverige, Danmark og Storbritannia knapt 70 prosent. For Norges viktigste handelspartnere samlet ventes BNP å vokse med 2,5 prosent i 2010.

Anslaget for størrelser knyttet til utviklingen i den kostnadsmessige konkurranseevnen, som lønns- og prisvekst og arbeidsledighet vektes med konkurranseevnevekter fra OECD.