Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter - overoppfylling og kvotekjøp

Norge har besluttet å overoppfylle Kyoto-avtalen for inneværende periode (2008-2012) med 10 prosent. I tillegg har Regjeringen valgt å overoppfylle med 1,5 millioner tonn CO2 per år tilsvarende kvoter som stammer fra skogtilvekst. Det legges også opp til å overoppfylle med en kvotemengde svarende til utslipp fra gasskraftverket på Mongstad og de statsansattes internasjonale flyreiser. Det legges opp til at staten kjøper kvoter svarende til 25-30 millioner tonn CO2 for levering i perioden 2008-2012, det vil si et årlig kjøp i gjennomsnitt tilsvarende 5-6 millioner tonn CO2.

Finansdepartementet har ved utgangen av mars tegnet kontrakter på til sammen 21,8 millioner kvoter. Tre kontrakter er avsluttet uten at det vil bli levert kvoter fra disse prosjektene. Samlet avtalevolum i de resterende avtalene er 20,6 millioner kvoter for levering i Kyoto-perioden 2008-2012. Hittil er 1,3 millioner kvoter levert statens konto i kvoteregisteret.

Det vises til Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010, der statens kjøp og salg av klimakvoter er omtalt.